Một số lệnh thường dùng

Lệnh

Chức năng

/offlevel

Cắm máy ủy thác (ra spot, cài auto và đánh lệnh offlevel)

/offtrade

Treo cửa hàng không cần treo máy (chỉ treo được ở map event và Loren Market)

/gpost

Chat liên sv

/post

Chat tại sv đang chơi

/addstr

Tăng điểm sức mạnh

/addagi

Tăng điểm nhanh nhẹn

/addvit

Tăng điểm thể lực

/addene

Tăng điểm năng lượng

/addcmd

Tăng điểm mệnh lệnh

Tin liên quan